کلاس اخلاق در قاب خلاصه، نویسنده: قرآن آموز هاجر نجفی از قرآنکده حضرت ابوالفضل علیه السلام، موضوع: صلوات و برکات آن و قرائت در نماز و قطره ای از اسرار آن

              بسم الله الرحمن الرحيم
فصل 13
عنوان :قرائت
اگر نماز را از یک دریچه بنگریم رابطه بین بنده ومولاست ،بین خلق وخالق هست واینکه هر نمازی میثاقی نوویک عهدجدیدباخداست که اینطوری عهد ببندیم که خداونداما در بند بندگی هستیم که پایمان را از دایره بندگی فراتر نمی گذاریم اگر این را به عنوان میثاق با نماز نگاه کنیم مهمترین بند این میثاق نامه کدام هست (قرائت حمدوسوره است)بخصوص همین حمد که دربرگیرنده مفاهیم عمیقی است سوره حمددست پخت خود خداوند است که هرچه بخواهیم تعریفش کنیم جای تعریف را دارد که درک مفاهیم سوره حمدکار هر کسی نیست اما بصورت اجمالی ما آنرا درک می کنیم اولین آیه سوره حمدبسم الله الرحمن الرحيم است
وقتی می گوییم بسم الله تبرک برای شروع خواندن این سوره مبارکه است وقصد تبرک نام مبارک خداوندوصفات خداوندرا داریم
الله اسم جلاله خداوند است واسم ذات است الرحمن الرحيم هم که صفات عالم پروردگار است ومفهوم کلی هم این را درنظر داشته باشیم که همه اموربه دست خداوند است وهیچ نیرویی تاثیر مستقیم درآفرینش ملک وملکوت نداردپس پرودگار شایسته پرستش می شود
الحمدلله رب العالمین پس شکر شایسته پروردگار است حال هرچه که نعمت را از غیرخداوند بدانیم الحمدالله رب العالمین ما نقصان دار دوهرچه که شکررا لایق غیرخداوندبدانیم مثلاً 10 درصد دیگران 90 درصد خداوند به همان اندازه 10 درصد در بسم الله والحمدالله رب العالمین نقصان را داشته ایم
هنگامیکه می گوییم الرحمن الرحيم الطاف خداوند را در نظر بگیریم وببینیم که چگونه به هر طریقی لطفش شامل حال ما بوده وهست آنگاه معنی رحمت الهی را می فهمیم وبه آن امیدوار میشویم وهر چه معنای الرحمن الرحيم را درک کنیم امیدوارتر می شویم به رحمت وفضل وبخشش خداوند
وچون می گوییم مالک یوم الدین خداوند را بزرگ می شما ریم که هیچ ملکی جز برای خداوند نیست و خوف اوست که درجان انسان است غیرازخداوندهیچ کس این لیاقت ورتبه را ندارد که ما بخواهیم خوفش رادر دلمان داشته باشیم
کسیکه ناظراعمال ما بوده خودش درقیامت قاضی است وقتی می گوییم مالک یوم الدین یعنی اخلاص را تجدیدکن وبدان که اگر اویادت نمی کرد موفق به نمازوعبادت نمی شدی وتورا شایسته مناجات کرده است
ایاک نعبد وایاک نستعین
یک سوال وجواب قشنگی را مطرح می کند ما که یک نفر هستیم که داریم نمازمی خوانیم پس چرا دراین آیه صیغه جمع را میآوریم پس یک جواب قشنگ داریم چرا می دانیم صیغه جمع را می آوریم بخاطر اینکه نفس خودمان را خرد کنیم وبگوییم ما چیزی نیستیم وقابل نیستیم که به خداوند بگوییم من تو را عبادت می کنم ومن عددی نیستم بقیه راهم آوردم در کنا خودم (یک جمع مومنین)که شاید بشود یک عددی من که خودم صفر هستم پس ما بصورت جمع می خوانیم به امید قبولی عبادت و شایدیک نفرهست که نمازوعبادتش مورد قبول خداوندباشد ولذامن خودم را قاطی آنها می کنم بخاطر همین هست که توصیه می شودکه نمازاول وقت ودر مسجد خوانده شود که عبادتمان را بزنیم قاطی عبادت خوبان تا موردقبول حق گردد.
صلوات دعای پذیرفته شده است هر کس بفرستد خداوند می پذیرد وما باید اگر حاجتی داریم اول صلوات بفرستیم وبعد حاجت را بخواهیم ودر پایان هم صلوات بفرستیم چون خداوند اول وآخردعا را می پذیردانشا الله به لطف کرمش که حاجت مارا هم بپذیرد
خود خداوند دارد به ما می گوید که اوج رازونیاز در اوج این سوره یک تک حاجت هست وآن را از من بخواه این تک حاجت اهدنا الصراط المستقیم هست این بالاترین حاجت ونیازی است که می توان از خداوند مطالبه کرد

صراط الذین انعمت علیهم غیرالمغضوب علیهم ولاالضالین خداوندا
راه کسانیکه چون کفارومنافقین مورد غضب توواقع نشده باشندرا می خواهیم خداونداراه کسانی را می خواهیم که نعمت بهشان داد ی
خداوندبه خوبانش نعمت داده است به کسانیکه خالصانه اورا عبادت کرده اندنعمت بخشیده نه به کسی که موردغضب است
پس سوره حمد راباید اینطوری بخوانیم که از اول تا به اینجا توضیح داد ه ام وتک حاجت را اهدناالصراط المستقیم بخواهیم
انعمت علیهم چه کسانی هستند ،صدیقین انبیاء صالحین وشهدا هستند
مغضوب ها چه کسانی هستند کفار ومنافقین هستند
ضالین چه کسانی هستند یهودها و نصارا ومشرکین و ستاره پرستان هستند
پس حالا چون سوره حمد رابه این صورت خواندی خداوند در حدیث قدسی می فرماید نماز را بین خودم وبنده ام تقسيم کرده ام

در آخر نماز کلید درک قلوب هست
ودرنمازهست که اسرار کلمات سوره مبارکه حمد کشف می شود واین هست حق قرائت در نماز

نتیجه :پس مراقب چگونه نماز خواندنمان باشیم وحمد وسوره رابصورت ترتیل وشمرده وبا دقت بخوانیم انشاالله

منبع: قرآنکده نور موعود (عج)

اخبار