کلاس اخلاق در قاب خلاصه، نویسنده: قرآن آموز نجمه زارعی از شعبه مرکزی، روستای حسین آباد کوه خضر، موضوع: اسرار عبادات (باب نماز: قبله، قیام)

بنام خداوند بخشنده مهربان
رکن اول اسرار عبادت
باب نماز
فصل ۵قبله
بحث قبله را با جمله ای از ابو حامد آغاز می‌کنیم که می‌فرماید: روی کردن به طرف قبله در هنگام نماز برگرداندن صورت از تمام جهات به سوی خانه خداست. این چیزی است که از تو خواسته اند در حالی که یک امر ظاهری بیش نیست آیا می پنداری که برگرداندن قلب از تمام امور به سوی خدا از تو خواسته نشده است؟
بسیار بعید است که خداوند از تو توجه ظاهر را بخواهد ولی توجه باطن را نخواهد. گرچه توجه ظاهر جز شرایط صحت نماز است اما توجه به باطن از اهمیت بیشتری نزد خداوند برخوردار است.
از آن جهت که رئیس (فرمانده) بدن قلب است و قرار بر این است که اعضا و جوارح از قلب فرمان گیرند اگر اعضا و جوارح طغیان کنند یعنی از فرمانده اطاعت نکند و تابع قلب نباشد قلب مغلوب می‌شود و از جهت خدا منحرف می شود.
رو به قبله بودن فرع است و مقدمه ای است برای متوجه بودن قلب که اصل است پس هوشیار باشیم که آنچه را که اصل است فراموش نکنیم.
همانطور که چهره فقط در یک جهت می‌تواند قرار گیردونمیتواند در یک زمان در چند جهت باشد قلب نیز نمی تواند در آن واحد هم متوجه خدا باشد و هم متوجه دنیا!
فلسفه رو به قبله بودن این است که هم ظاهر و هم باطن(قلب) روبه قبله و متوجه پروردگار باشد و فقط در حالی می توانیم توجه خود را به سمت خدا جلب کنیم که قلب را از غیر خدا منحرف کنیم.
امام صادق (ع) فرمودند: هنگامی که رو به قبله ایستاده ای از دنیا و آنچه در آن است و از مردم و حالاتی که دارند مایوس شو و قلبت را از هر مزاحمی که تو را از خدا باز میدارد خالی کن و با چشم درونت از عظمت خدا را بنگر!
فصل ۶ قیــام
با استناد به جمله ابوحامد شروع میکنیم: هنگام ایستادن در مقابل خدا سر که بالاترین جزءبدن است باید افکنده شود و افکندن قلب نشانه اجبار قلب است بر تواضع مقابل خداوند!
در موقع قیام باید سر پایین باشد قلب خاشع و خاضع باشد و تهی از غرور و تکبر
از پیامبر اکرم (ص) سوال شد: حیا از خدا چیست؟ فرمودند: چطور از یک دوست شرم و حیا می کنیم از خدا نیز باید همانگونه احساس شرم و حیا کنیم.

منبع: قرآنکده نور موعود (عج)

اخبار