کلاس اخلاق در قاب خلاصه، نویسنده: قرآن آموز لیلا خادمی از شعبه جمال آباد، موضوع: خضوع وخشوع وحضور قلب.

بسم الله الرحمن الرحیم
فصل دوازدهم ازباب دوم :عبارت است از خضوع وخشوع وحضور قلب.
درابتدای فصل تعبیر زیبایی دارد که می فرماید:افعال نماز به منزله یک ظرف است که هدف وروح نماز دراین ظرف قرار دارد مثل تنگ آب وآب ،تنگ(افعال نماز )آب(هدف نماز)بنابراین به جا آوردن نماز درحالت غفلت از هدف ،مثل یک ظرف بدون محتواست .اگراز آن هدف اصلی که توجه به پروردگار است غافل شویم مثل تنگ خالی است لذا می فرماید :همان طورکه انسان به ظرف خالی توجه ندارد خداوند هم به نمازی که درآن توجه نداشته باشیم عنایتی ندارد .هرچه نمازمان راصحیح بخونیم وحضور قلب نداشته باشیم مثل تنگ خالی است.آیات مختلفی دراین مورد ذکر شده سوره مومنون آیه ۲ می فرماید:مومنان کسانی هستند که درنمازشان خشوع دارند.سوره ماعون آیه ۴ می فرماید:کسانی دچار ویل می شوند ،که از نمازشان غافلند حواسشان جای دیگر است.سوره نساء آیه ۴۳می فرماید: نزدیک نماز نشید یعنی درحالیکه مست هستید (غافلید) درسوره فجر می فرماید:کسیکه دارای نفسی مطمئنه وقلب آرام است به درجه ای می رسد که مورد رضای پروردگار است هم خدااز او راضی وهم اواز خداراضی است
مرحوم سید عبد الله شبر چندتا روایت نقل کرده. رسول اکرم فرمودند::هرکس دورکعت نماز درطول عمرش بخواند ودرآن نماز به هیچ.چیزی از امور دنیا فکر نکند خداوند همه گناهان اورا می بخشد.
روایت دیگر از رسول الله که فرمودند: هنگامیکه نماز واجبی را به جا می آوری اول اینکه سروقت باشد وفکر کن که آخرین نمازت است ونمازی که درآن حضور قلب نباشد مورد توجه خداوند نیست .امام صادق فرمودند:هرکس دورکعت نماز بخواند که مورد قبول خدا باشدیعنی درنماز به فکر امور دنیا نباشدعذاب الهی رانخواهد دید.
خداوند عملی برای جبران نقایص غفلتها وکمبودنمازهای واجب گذاشته که آن عمل نماز نوافل است که اگردر نماز واجب حضورقلب نداشته باشیم نافله ها رابجا آوریم .

منبع: قرآنکده نور موعود (عج)

اخبار