کلاس اخلاق در قاب خلاصه،یکشنبه 1400/06/21 نویسنده: قرآن آموز نجمه زارعی از شعبه حسین آباد کوه خضر، موضوع: [مسائل باطنی نماز که حیات نماز در آن خلاصه می‌شود.]

«بسم الله الرحمن الرحیم»

[مسائل باطنی نماز که حیات نماز در آن خلاصه می‌شود.]

۱- حـضـور قـلـب
۲-تـفـهـم
۳-تـعـظـیـم
۴-هـیـبـت
۵-رجـا
۶-حـیا

منظور از حضور قلب این است که قلب انسان موقع نماز از غیر نماز فارغ شود و ذهن و فکر نیز کنترل شود.
تفهم به معنای فهمیدن معنای کلام و درک کردن معانی کلام است که تفهم یک پله بالاتر از حضور قلب است.
تعظیم یعنی بزرگداشت مخاطب، نمازگزار در این مرحله یک قدم پا را از تفهم بالاتر می گذارد.
هیبت عبارت است از خوف و ترسی که از تعظیم نشأت گرفته می‌شود.
رجا، شایسته است که بنده امیدوار باشد که از طریق عبادت به قرب الهی برسد که به آن رجا می گویند.
حیا، منشا حیا این است که انسان خود را گناهکار ببیند وقتی انسان همیشه خود را گناهکار ببیند یک حیایی در وی به وجود می‌آید.


☆سبب حضور قلب: همت است انسان باید با تلاش و همت قلب خود را از جاهای بی ارزش باز دارد.
☆سبب تفهم:تداوم تفکر است و راه رسیدن به آن این است که موانع و مزاحم های ذهن را پاک کنیم و راه زدودن موانع این است که سرچشمه را خشک کنیم.
☆ سبب تعظیم: تعظیم حالتی است برای قلب که از دو شناخت متولد می‌شود.۱-شناخت جلال وعظمت خداوند ۲-شناخت حقارت وپستی نفس خویش
☆سبب هیبت: حالتی برای نفس است که سبب شناخت قدرت نفوذ اراده خدا در مورد انسان میشود.
☆سبب رجا: شناخت لطف و کرم خداوند و شناخت نعمت عمومی و هم گیر خدا
☆سبب حیا: انسان همیشه خود را در مقابل خدا تقصیر کار بداند وهمچنین بداند که نمیتواند شکر نعمت های پروردگار را در حد شایستگی اش بجا آورد.

منبع: قرآنکده نور موعود (عج)

اخبار