کلاس اخلاق در قاب خلاصه، نویسنده: قرآن آموز فاطمه عباسی از قرآنکده مرکزی، موضوع: تکبیر و اسرار نهفته در آن

بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع این جلسه تکبیر
تکبیر به معنی گفتن الله اکبر است که معانی مختلفی دارد معنی اول:خداوند بزرگ تر از هرچیزی است معنی دوم:
بزرگ تر ازآن است که وصف شود معنی سوم:خدا بزرگ تر از آن است که باحواس مادرک شود معنی چهارم:بزرگ تر از آن است که بامردم مقایسه شود
جمله ای از ابوحامد:شایسته است که زبان وقلبت یکی باشد وقتی که الله اکبر می‌گویی خداوند هم میگوید:وقتی که الله اکبر می‌گویی وقلب وزبانت یکی نیست تودورغ می‌گویی ودر آیه ی اول سوره ی منافقون هم خدابه این نکته اشاره کرده است که منافقان شهادت می‌دادند که حضرت محمد(ص) رسول خداهست ولی دروغ می‌گفتند زیرا قلب وزبان آنها یکی نبود
________
علم معانی وبیان:اول:صدق وکذب خبری :مطابقت وعدم مطابقت خبر با واقع.
دوم:صدق وکذب مخبری:مطابقت وعدم مطابقت خبربااعتقادمخبر
________
ارتکاب به کذب خبری در عرف دروغ است ودرقرآن به آن کذب می‌گویند که یک گناه (کبیره) است.
هنگامی که الله اکبر گفته می‌شود بایدقلب و زبان یکی باشدوهمه ی حواس دراختیار خداباشد اگر در اختیار هوای نفس باشدیعنی نفست راخداقرارداده ای وبرای هوای نفست تکبیر گفته ای اگردر توبه باز نبود ومارامجددنمی پذیرفت عاقبت ما چه بود؟
_________
مصباح الشریعه :کتابی ازامام صادق:موضوع کتاب :علم اخلاق وعرفان
سخن امام صادق در مورد تکبیر:چون تکبیرمیگویی جز عظمت خداهرچیزی راکه بین زمین وآسمان است را کوچک بشمار خداوند به کسی که قلب و زبانش یکی نیست می‌گوید قسم به عزت و جلالم ازحلاوت و شیرینی ذکرم دورت میکنم. اگر از عبادت نماز و دعالذت میبری ودچار سرور میشوی بدان که خداتکبیرت راتصدیق واگراحساس خوشحالی نداری بدان که خداتکبیرت را تکذیب کرده است.

منبع: قرآنکده نور موعود (عج)

اخبار