مشخصات ذیل را تکمیل نمایید.
(شماره ملی شما به عنوان رمز عبور در سامانه درنظر گرفته میشود)
(این شماره موبایل به عنوان نام کاربری درنظر گرفته و بعد از این مرحله کد احراز ارسال خواهد شد)


مدارک مورد نیاز در ذیل را بارگذاری نمایید .

یادسپاری: بارگذاری سوابق و مدارک قرآنی و نیز مدرک تحصیلی، در مصاحبه و فرایند گزینش حائذ اهمیت می باشد.

جهت افراد دارای کارت ملی الزامیست
شامل مشخصات فردی وشماره سریال شناسنامه
حوزه تنظیم سند
مشخصات همسر
مشخصات فرزند