حفظ سوره به سوره (ویژه افراد با مشغله زیاد) :

حفظ سوره به سوره ویژه افرادی است که مشغله زیاد دارند مع الوصف، علاقه مند به فراگیری ترجمه و تفسیر آیات به همراه حفظ آسان نیز هستند.

در این طرح، قرآن آموزان، هر جلسه مقدار کمی از آیات را حفظ نموده ولی با ترجمه و تفسیر آیات آشنا شده و تدبر در معارف الهی را در برنامه خود دارند.