حفظ ترتیبی (ویژه افراد با مشغله متوسط) :

این طرح، ویژه افرادی بوده که مشغله آن ها متوسط می باشد، در این طرح افراد بیشتر همراه با استاد آیات را حفظ می نمایند و میزان حفظ آن ها جلسه ای است و نه روزانه.

در این طرح قرآن آموزان تنها با ترجمه و مفهوم کلی آیات آشنا شده و در جلسات تدبر نیز می توانند شرکت داشته باشند.