حفظ تخصصی کل قرآن در 5 سال و بیشتر :

در این طرح علاقه مندان می توانند، با حفظ روزانه 5 سطر از مصحف شریف یا کمتر در مدت نزدیک به 5 سال یا بیشتر (طبق میزان حفظ) حافظ کل قرآن کریم گردند.

در این طرح نیز قرآن آموزان با ترجمه، تفسیر و تدبر در آیات آشنا شده و دوره های تجوید و صوت و لحن را می گذرانند. این طرح محدودیت سنی نداشته و شرکت و ادامه در کلاس های آن منوط به تأیید استاد است.