آشنایی با سوره های کوچک به همراه شعر، نقاشی و قصه خوانی :

این دوره ویژه کودکان 4 تا 7 سال بوده که دوره یادگیری حروف الفباء و کلمه خوانی را گذرانده باشند یا در دوره های مهدالرضا شرکت کرده باشند سپس بخواهند در طول یک یا چند ترم با سور کوچک قرآن آشناتر شده و با شعر، نقاشی و قصه خوانی تا حدودی به روخوانی و حفظ سور منتخب دستیابند.