حفظ تخصصی کل قرآن در 4 سال :

در این طرح علاقه مندان می توانند، با حفظ روزانه هفت سطر و نیم از مصحف شریف در مدت تقریبا 4 سال حافظ کل قرآن کریم گردند.

در این طرح نیز قرآن آموزان با ترجمه، تفسیر و تدبر در آیات آشنا شده و دوره های تجوید و صوت و لحن را می گذرانند. این طرح محدودیت سنی نداشته و شرکت و ادامه در کلاس های آن منوط به تأیید استاد است.