حفظ تخصصی کل قرآن در 3 سال :

در این طرح علاقه مندان می توانند با حفظ روزانه 10 سطر از مصحف شریف، حدودا در سه سال حافظ کل قرآن گردند.

در این طرح نیز قرآن آموزان با ترجمه، تفسیر و تدبر در آیات آشنا شده و دوره های تجوید و صوت و لحن را می گذرانند. این طرح محدودیت سنی نداشته و شرکت و ادامه در کلاس های آن منوط به تأیید استاد است.