حفظ تخصصی کل قرآن در 2 سال :

در این طرح علاقه مندانی که مشغله متوسط یا کمی دارند، می توانند با حفظ روزانه 5، 7.5 و 10 سطر شروع کرده و در انتهاء روزانه یک صفحه از مصحف شریف را در وجود خود نهادینه سازند تا در کمتر از 2 سال حافظ کل قرآن کریم گردند.

در این طرح قرآن آموزان، با ترجمه، تفسیر و تدبر در آیات آشنا شده و دوره های تجوید و صوت و لحن را نیز می توانند بگذرانند. این طرح محدودیت سنی نداشته و شرکت در آن، منوط به شرکت در دوره آزمایشی و تأیید استاد است.