روخوانی و روان خوانی :

علاقه مندان به فراگیری روخوانی، روان خوانی و فصیح خوانی قرآن کریم می توانند در این طرح ثبت نام نموده، سپس با مشاوره و پیشنهادی که اساتید نور موعود، با توجه به سن و مشغله آن ها به آن ها ارائه می نمایند، در یکی از طرح های روخوانی تئوریک، روخوانی کل قرآن همراه با ترجمه و روخوانی به قصد حفظ شرکت نمایند.