حفظ تخصصی کل قرآن در 1 سال :

در این طرح، علاقه مندان می توانند، در یک سال حافظ کل قرآن شده و در کنار حفظ با ترجمه و تفسیر آیات از یک سو و تجوید و صوت و لحن از سوی دیگر، آشنا گردند.

شرح مختصری از این طرح این است که در هفته اول قرآن آموزان روزانه نیم صفحه را با کمک استاد، حفظ نموده و این روند در هفته دوم یک صفحه و هفته سوم یک صفحه و نیم شده و از هفته چهارم به بعد روزانه بایستی دو صفحه از مصحف شریف را در جان خود به ودیعه بسپارند.

گفتنی است که این طرح ویژه افراد مجرد 14 تا 28 سال بوده و نیازمند زمانی شبانه روزی می باشد.