اذان :

گلبانگ ملکوتی اذان که اذن ورود به بارگاه ملکوتی معشوق است، بایستی عاشقانه و به زیباترین وجه به ترنم در آید، لذا مؤذنین عزیز می توانند با شرکت در کلاس های تخصصی اذان، با سبک های مختلف اذان آشنا شده و علاوه بر فراگیری تجوید اذان، الحان گوناگون اذان گویی را فراگیرند.