تدبر :

علاقه مندان به فکر و اندیشه در آیات و معارف آسمانی که از ناحیه قرآن و عترت به ما رسیده است می توانند، با شرکت در کلاس های تدبر، تحت نظر استاد، درست فهمی و عمیق فهمی را با توجه به تفسیر آیات و روایات، در بستر اندیشه و تدبر خودشان تجربه نمایند.