تفسیر موضوعی :

تفسیر موضوعی آن است که مفسر از قرآن کریم موضوعاتی را استخراج و آیات مرتبط را گردآوری و تفسیر می نمایند.

علاقه مندان به فراگیری تفسیر موضوعی قرآن کریم می توانند با شرکت در این دوره، طبق یکی از کتب تفسیر موضوعی قرآن کریم که توسط استاد مشخص می گردد، با تفسیر موضوعات جالب و حائذ اهمیت آشنا گردند.