تفسیر ترتیبی :

به آن دسته از کتب تفسیری که مفسر از ابتدا تا انتهای قرآن به ترتیب، به تفسیر آیات همت گماشته، تفسیر ترتیبی می گویند.

در دوره های تفسیر ترتیبی، علاقه مندان با کلیات معارف تفسیری قرآن، انواع روش های تفسیری، شیوه های درست تفسیر قرآن کریم ، تاریخ تفسیر و ... آشنا شده و همراه با تدریس استاد، به خواندن متون تفسیری می پردازند.