حفظ ویژه خردسالان :

در این طرح، خردسالانی که کمتر از 7 سال دارند و دوره های روخوانی و شناخت حروف الفباء را گذرانده اند، می توانند همراه با شعر، نقاشی و آشنایی با قصص قرآن متناسب با سن خود، سوره های قرآن را نیز حفظ نمایند.