حفظ موضوعی به همراه تفسیر :

افرادی که مایلند به صورت موضوعی از معارف قرآن کریم بهره مند شوند، می توانند با شرکت در این طرح، به صورت موضوعی آیات را حفظ نموده و طبق کتب تفسیر موضوعی قرآن کریم که توسط استاد، انتخاب و تدریس می گردد، با معارف بلند و ژرف آیات کریمه قرآن کریم آشنا گردند.