حفظ :

حفظ تخصصی کل قرآن در 1 سال، حفظ تخصصی کل قرآن در 2 سال، حفظ تخصصی کل قرآن در 3 سال، حفظ تخصصی کل قرآن در 4 سال، حفظ تخصصی کل قرآن در 5 سال و بیشتر، حفظ ترتیبی (ویژه افراد با مشغله متوسط، حفظ سوره به سوره (ویژه افراد با مشغله زیاد، تثبیت و مرور حفظ، حفظ موضوعی به همراه تفسیر ، حفظ ویژه خردسالان